התוועדות ש"פ בשלח, י"ג שבט תשכ"ט
 
יוצא לאור לש"פ בשלח, י"א שבט
חלק רביעי מהתוועדות יו"ד שבט תש"ל
 
יוצא לאור לש"פ בא, ד' שבט
חלק שני מהתוועדות יו"ד שבט תש"ל
 
יוצא לאור לש"פ וארא, מבה"ח שבט
חלק ראשון מהתוועדות יו"ד שבט תש"ל
 
יוצא לאור לש"פ שמות, י"ט טבת
התוועדות ש"פ ויחי תש"ל
 
יוצא לאור לש"פ ויחי, י"ב טבת
מאמרי באתי לגני תשט"ו. תשל"ה
 
יוצא לאור לקראת יום הבהיר יו"ד שבט
788 Eastern Parkway, Suite 408, Brooklyn, N.Y. 11213
Tel. (718) 604-2610
E-mail: info@lahak.org
לכל המעוניינים לקבל את הנדפס מידי שבוע באי-מייל מתבקשים לשלוח בקשה לכתובתנו: info@lahak.org