שםיוםחודששנה
(ב) תורת מנחם התוועדויות ה'תשי"א חלק א - ש"פ וארא, מבה"ח שבט, ה'תשי"א כ"חטבתתשי"א
(י) תורת מנחם התוועדויות ה'תשי"ד חלק א - וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני הוי' כ"זטבתתשי"ד
(י) תורת מנחם התוועדויות ה'תשי"ד חלק א - פ' וארא מבה"ח שבט כ"זטבתתשי"ד
(יג) תורת מנחם התוועדויות ה'תשט"ו חלק א - ויאמר ה' אל משה ראה נתתיך אלוקים לפרעה ואהרן אחיך. כ"חטבתתשט"ו
(יג) תורת מנחם התוועדויות ה'תשט"ו חלק א - ש"פ וארא מבה"ח שבט כ"חטבתתשט"ו
(יח) תורת מנחם התוועדויות ה'תשי"ז חלק א - היושבת בגנים חברים משמיעים לקולך השמיעני ברח דודי כ"הטבתתשי"ז
(יח) תורת מנחם התוועדויות ה'תשי"ז חלק א - שיחת ש"פ וארא מבה"ח שבט כ"הטבתתשי"ז
(כא) תורת מנחם התוועדויות ה'תשי"ח חלק א - לכן אמור לבני ישראל אני ה' והוצאתי אתכם כ"וטבתתשח"י
(כא) תורת מנחם התוועדויות ה'תשי"ח חלק א - ש"פ וארא מבה"ח שבט כ"וטבתתשח"י
(כט) תורת מנחם התוועדויות ה'תשכ"א חלק א - לכן אמור לבני ישראל אני הוי' כ"וטבתתשכ"א
(כט) תורת מנחם התוועדויות ה'תשכ"א חלק א - ש"פ וארא מבה"ח שבט ה'תשכ"א כ"וטבתתשכ"א
(לב) תורת מנחם התוועדויות ה'תשכ"ב חלק א - הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו אשבטתשכ"ב
(לב) תורת מנחם התוועדויות ה'תשכ"ב חלק א - ש"פ וארא ר"ח שבט ה'תשכ"ב אשבטתשכ"ב
(לו) תורת מנחם התוועדויות ה'תשכ"ג חלק ב - והי' מדי חודש בחודשו ומידי שבת בשבתו יבא כל בשר להשתחוות לפני וגו' אשבטתשכ"ג
(לו) תורת מנחם התוועדויות ה'תשכ"ג חלק ב - שיחת ש"פ וארא ר"ח שבט אשבטתשכ"ג
מאמרים ה'תשכ"ח - וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב בא-ל שד-י ושמי הוי' לא נודעתי להם כ"וטבתתשכ"ח
מאמרים ה'תשכ"ט - יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא כ"חטבתתשכ"ט
ספר המאמרים מלוקט - ב - כסלו - שבט - וידבר גו' וארא, ש"פ וארא, מבה"ח שבט, ה'תשל"א כ"וטבתתשל"א
ספר המאמרים מלוקט - ב - כסלו - שבט - וארא, ש"פ וארא, מבה"ח שבט, ה'תשל"ה כ"חטבתתשל"ה
1
788 Eastern Parkway, Suite 408, Brooklyn, N.Y. 11213
Tel. (718) 604-2610
E-mail: info@lahak.org
לכל המעוניינים לקבל את הנדפס מידי שבוע באי-מייל מתבקשים לשלוח בקשה לכתובתנו: info@lahak.org