שםיוםחודששנה
רשימות - חוברת קנט (א)  כסלותרפ"ט
רשימות - חוברת קמו  כסלותרצ"א
רשימות - חוברת סט  כסלותרצ"ג
(ב) תורת מנחם התוועדויות ה'תשי"א חלק א - מכתב - ר"ח כסלו, ה'תשי"א אכסלותשי"א
(ז) תורת מנחם התוועדויות ה'תשי"ג חלק א - יום ד', פר' תולדות בדר"ח כסלו אכסלותשי"ג
חוברות תשע"ד - משיחות ש"פ תולדות, וישלח, וישב ה'תשכ"ח אכסלותשכ"ח
(י) תורת מנחם התוועדויות ה'תשי"ד חלק א - יום ב' פ' ויצא בעת קבלת פנים בכסלותשי"ד
(ד) תורת מנחם התוועדויות ה'תשי"ב חלק א - מכתב ג' כסלו ה'תשי"ב גכסלותשי"ב
(כד) תורת מנחם התוועדויות ה'תשי"ט חלק א - ר"ד אור ליום ו כסלו - לקבוצת תל' הישיבה בחדרו הק' וכסלותשי"ט
(ד) תורת מנחם התוועדויות ה'תשי"ב חלק א - יום ה' פ' ויצא לעסקני ישיבות תות"ל בחדרו הק' זכסלותשי"ב
(ב) תורת מנחם התוועדויות ה'תשי"א חלק א - ש"פ ויצא, ט' כסלו, ה'תשי"א טכסלותשי"א
(ד) תורת מנחם התוועדויות ה'תשי"ב חלק א - ש"פ ויצא ה'תשי"ב טכסלותשי"ב
ספר המאמרים מלוקט - ב - כסלו - שבט - אתה אחד, ש"פ ויצא, ט' כסלו, ה'תשכ"ט טכסלותשכ"ט
חוברות תשע"ד - חלק ראשון משיחת ש"פ ויצא, ט' כסלו, ה'תשכ"ט טכסלותשכ"ט
מאמרים ה'תשכ"ט - אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך כישראל גוי אחד בארץ טכסלותשכ"ט
ספר המאמרים מלוקט - ב - כסלו - שבט - אתה אחד, ש"פ ויצא, ט' כסלו, ה'תשל"ב טכסלותשל"ב
ספר המאמרים מלוקט - ב - כסלו - שבט - ושבתי בשלום, מוצאי ש"פ ויצא, ט' כסלו, ה'תשל"ח טכסלותשל"ח
ספר המאמרים מלוקט - ב - כסלו - שבט - פדה בשלום, מוצאי ש"פ ויצא, ט' כסלו, ה'תשל"ט טכסלותשל"ט
ספר המאמרים מלוקט - ב - כסלו - שבט - אתה אחד, ש"פ ויצא, ט' כסלו, ה'תשמ"ב טכסלותשמ"ב
(ב) תורת מנחם התוועדויות ה'תשי"א חלק א - מכתב - יו"ד כסלו, ה'תשי"א יכסלותשי"א
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
788 Eastern Parkway, Suite 408, Brooklyn, N.Y. 11213
Tel. (718) 604-2610
E-mail: info@lahak.org
לכל המעוניינים לקבל את הנדפס מידי שבוע באי-מייל מתבקשים לשלוח בקשה לכתובתנו: info@lahak.org