שםיוםחודששנה
רשימות - חוברת לג (ב)  אדרתרפ"ח
רשימות - חוברת קנב (ב)  אדרתרפ"ח
רשימות - חוברת קעג  אדרתש"ט
(א) תורת מנחם התוועדויות ה'תש"י חלק א - מכתב ראש חודש אדר, ה'שי"ת אאדרתש"י
(כב) תורת מנחם התוועדויות ה'תשי"ח חלק ב - ר"ד עש"ק תרומה בדר"ח אדר אאדרתשח"י
(יג) תורת מנחם התוועדויות ה'תשט"ו חלק א - ה' אדר למנדבים עבור ישיבות תומכי תמימים בחדרו האדרתשט"ו
(ה) תורת מנחם התוועדויות ה'תשי"ב חלק ב - מכתב ז' אדר ה'תשי"ב זאדרתשי"ב
(ח) תורת מנחם התוועדויות ה'תשי"ג חלק ב - יום א' פ' תצוה ז' אדר תשי"ג לקבוצת תלמידי הישיבה זאדרתשי"ג
(א) תורת מנחם התוועדויות ה'תש"י חלק א - ש"פ תרומה, פ' זכור, ח' אדר, ה'שי"ת חאדרתש"י
(כז) תורת מנחם התוועדויות ה'תש"כ חלק א - ר"ד לקבוצת סטודנטים מארגון הלל ניו יורק בחדרו הק' חאדרתש"כ
רשימות - חוברת מז טאדרתרצ"ט
(כב) תורת מנחם התוועדויות ה'תשי"ח חלק ב - זכור את אשר עשה לך עמלק וגו' טאדרתשח"י
(א) תורת מנחם התוועדויות ה'תש"י חלק א - יו"ד אדר (סיום השלושים) ה'שי"ת יאדרתש"י
(ה) תורת מנחם התוועדויות ה'תשי"ב חלק ב - מכתב י"א אדר ה'תשי"ב י"אאדרתשי"ב
(טז) תורת מנחם התוועדויות ה'תשט"ז חלק ב - ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ןיקר י"גאדרתשט"ז
(טז) תורת מנחם התוועדויות ה'תשט"ז חלק ב - ש"פ תצוה פ' זכור י"גאדרתשט"ז
(לט) תורת מנחם התוועדויות ה'תשכ"ד חלק ב - מברק – לפורים י"גאדרתשכ"ד
רשימות - חוברת ו (ג) י"דאדרתש"ב
(ה) תורת מנחם התוועדויות ה'תשי"ב חלק ב - מברק לקראת ימי הפורים ה'תשי"ב י"דאדרתשי"ב
(ה) תורת מנחם התוועדויות ה'תשי"ב חלק ב - להיודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר י"דאדרתשי"ב
1 2 3 4 5
788 Eastern Parkway, Suite 408, Brooklyn, N.Y. 11213
Tel. (718) 604-2610
E-mail: info@lahak.org
לכל המעוניינים לקבל את הנדפס מידי שבוע באי-מייל מתבקשים לשלוח בקשה לכתובתנו: info@lahak.org