שםיוםחודששנה
רשימות - חוברת ה (ד)  ניסןתרצ"א
רשימות - חוברת לח (א)  ניסןתרצ"ב
רשימות - חוברת צ  ניסןתרצ"ה
חוברות תשסט - ש"פ תזריע ןש"פ מצורע  ניסןתשכ"ה
(א) תורת מנחם התוועדויות ה'תש"י חלק א - ראש חודש ניסן, ה'שי"ת אניסןתש"י
(ה) תורת מנחם התוועדויות ה'תשי"ב חלק ב - מכתב כללי ר"ח ניסן ה'תשי"ב אניסןתשי"ב
(לט) תורת מנחם התוועדויות ה'תשכ"ד חלק ב - מאמר ד"ה החודש הזה לכם, ש"פ ויקרא, פ' החודש, ר"ח ניסן (א) אניסןתשכ"ד
(לט) תורת מנחם התוועדויות ה'תשכ"ד חלק ב - מאמר ד"ה החודש הזה לכם, ש"פ ויקרא, פ' החודש, ר"ח ניסן (ב) אניסןתשכ"ד
(לט) תורת מנחם התוועדויות ה'תשכ"ד חלק ב - שיחת ש"פ ויקרא, פרשת החודש, ראש-חודש ניסן אניסןתשכ"ד
ספר המאמרים מלוקט - ג - אדר - סיון - אשה כי תזריע, ש"פ תזריע, ר"ח ניסן, ה'תשכ"ה אניסןתשכ"ה
מאמרים ה'תשכ"ח - החודש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה אניסןתשכ"ח
מאמרים ה'תשכ"ט - החודש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה אניסןתשכ"ט
ספר המאמרים מלוקט - ג - אדר - סיון - החודש הזה לכם, ש"פ ויקרא, פה"ח, ר"ח ניסן, ה'תשל"א אניסןתשל"א
רשימות - חוברת קה בניסןתרצ"ז
רשימות - חוברת קו בניסןתרצ"ז
רשימות - חוברת קז (א) בניסןתרצ"ז
רשימות - חוברת קח בניסןתרצ"ז
רשימות - חוברת קט בניסןתרצ"ז
רשימות - חוברת נג (א) בניסןת"ש
(ה) תורת מנחם התוועדויות ה'תשי"ב חלק ב - אור ליום ועש"ק ב' ניסן ה'תשי"ב בניסןתשי"ב
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
788 Eastern Parkway, Suite 408, Brooklyn, N.Y. 11213
Tel. (718) 604-2610
E-mail: info@lahak.org
לכל המעוניינים לקבל את הנדפס מידי שבוע באי-מייל מתבקשים לשלוח בקשה לכתובתנו: info@lahak.org