שםיוםחודששנה
רשימות - חוברת ד (ג)  תשריתרצ"א
רשימות - חוברת יד  תשריתרצ"ג
רשימות - חוברת קיג  תשריתרצ"ה
רשימות - חוברת קיד  תשריתרצ"ה
(ב) תורת מנחם התוועדויות ה'תשי"א חלק א - יום א' דראש השנה - בעת ההליכה לתשליך, ה'תשי"א אתשריתשי"א
ספר המאמרים מלוקט - א - תשרי - חשון - והי' ביום ההוא, יום ב' דראש-השנה, ה'תשכ"ח אתשריתשכ"ח
חוברות תשע"ד - מאמר ד"ה זה היום תחלת מעשיך, ראש השנה, ה'תשל"ד אתשריתשל"ד
ספר המאמרים מלוקט - א - תשרי - חשון - וביום שמחתכם, יום ב' דראש-השנה, ה'תש"מ אתשריתש"מ
ספר המאמרים מלוקט - א - תשרי - חשון - זה היום תחלת מעשיך, יום ב' דראש-השנה, ה'תשמ"א אתשריתשמ"א
ספר המאמרים מלוקט - א - תשרי - חשון - אדון עולם, יום ב' דראש-השנה, ה'תשמ"ג אתשריתשמ"ג
ספר המאמרים מלוקט - א - תשרי - חשון - תקעו, יום ב' דראש-השנה, ה'תשמ"ז אתשריתשמ"ז
(ד) תורת מנחם התוועדויות ה'תשי"ב חלק א - כבוד מלכותך יאמרו וגבורתך ידברו בתשריתשי"ב
(ד) תורת מנחם התוועדויות ה'תשי"ב חלק א - יום ב' דר"ה ה'תשי"ב בתשריתשי"ב
(ז) תורת מנחם התוועדויות ה'תשי"ג חלק א - יום ב' דראש השנה בתשריתשי"ג
(ז) תורת מנחם התוועדויות ה'תשי"ג חלק א - שיחת יום ב' דראש השנה בתשריתשי"ג
(י) תורת מנחם התוועדויות ה'תשי"ד חלק א - זה היום תחילת מעשיך בתשריתשי"ד
(י) תורת מנחם התוועדויות ה'תשי"ד חלק א - שיחת יום ב' דר"ה בתשריתשי"ד
(יג) תורת מנחם התוועדויות ה'תשט"ו חלק א - שמע ישראל הוי' אלוקינו הוי' אחד בתשריתשט"ו
(יג) תורת מנחם התוועדויות ה'תשט"ו חלק א - יום ב' דר"ה בתשריתשט"ו
(טו) תורת מנחם התוועדויות ה'תשט"ז חלק א - להבין ענין ראש השנה בתשריתשט"ז
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
788 Eastern Parkway, Suite 408, Brooklyn, N.Y. 11213
Tel. (718) 604-2610
E-mail: info@lahak.org
לכל המעוניינים לקבל את הנדפס מידי שבוע באי-מייל מתבקשים לשלוח בקשה לכתובתנו: info@lahak.org